Karies

Allmänt
Karies vanligaste infektionssjukdomenKariessjukdomen är en infektionssjukdom orsakad av bakterier som lever på tandytan. Sjukdomen kännetecknas av en lokal upplösning av tandvävnaden, det som i folkmun brukar kallas “hål i tänderna”.

Kariessjukdomen är kanske den vanligaste av alla sjukdomar som drabbar människan. Av svenska tolvåringar har fler än 1/3 symptom i form av kariesskador så stora att de måste åtgärdas, eller så har de redan fyllningar som tecken på behandlad kariesskada. Många medelålders och äldre människor har blivit helt eller delvis tandlösa på grund av sjukdomen, som var ännu mer utbredd i deras ungdom. Då var det mycket ovanligt att hitta en patient med kariesfria tänder.

Fluor väsentlig försvarsfaktor
Att förbättra försvaret genom att öka salivflödet vid nedsatt salivkörtelfunktion låter sig sällan göras. Därför är den viktigaste åtgärden att se till att det enda “läkemedlet” mot karies, fluor, finns tillgängligt runt tanden. Fluor är ett grundämne som finns överallt i miljön. Det finns också i dricksvattnet, vanligen dock i mycket små koncentrationer. I vissa områden, t ex i Uppsala och Eskilstuna, finns fluor i vattnet i sådana halter att befolkningen där är klart friskare beträffande kariessjukdomen än de är i mer fluorfattiga områden i Sverige. I andra länder har man valt att tillsätta fluor i dricksvattnet till ungefär samma halt som i Uppsala. Denna åtgärd har visat sig ha en stor hälsofrämjande effekt med enorma kostnadsbesparingar.

Men fluor har också satts till nästan samtliga tandkrämer som förekommer på den svenska marknaden. När man borstar tänderna kommer fluoren ut i saliven och stannar kvar ett bra tag för att bromsa upplösningen efter en kariesattack men också för att hjälpa till vid tandens återuppbyggnad. Den kraftiga nedgången i kariesförekomst man funnit i den industriella världen under de senaste 2-3 decennierna kan till största del tillskrivas fluortandkrämen!

Det finns dock många andra sätt att tillföra fluor till munnen, t ex fluorsköljningar, fluorsugtabletter och fluortuggummin. Huvudprincipen för en bra fluorbehandling är att man ger små doser ofta. Tandläkarens uppgift är att föreslå en anpassad fluorbehandling till den kariessjuka patienten. När kariessjukdomen avklingat ingår fluor i den individuella profylaxplan tandvårdspersonalen upprättar för varje tillfrisknad patient.

Kariesangrepp i emaljen kan läka ut
När behandlingen av kariessjukdomen inletts är det ofta nödvändigt att åtgärda de skador som sjukdomen orsakat. Om kariesangreppet endast förekommer i emaljen är tandytan troligen fortfarande intakt och den underliggande kaviteten kan då fås att läka med lämplig behandling.

Kariesangrepp som trängt in i dentinet tas bort
Om skadan trängt in igenom emaljen måste oftast det uppmjukade infekterade dentinet avlägsnas, vanligen med borr. Numera finns också möjligheten att lösa upp det infekterade dentinet med en speciell vätska och sedan skrapa bort det sjuka i tanden med speciella handinstrument.

När den kariesangripna tandvävnaden tagits bort pluggas den uppkomna kaviteten helt enkelt igen med något lämpligt fyllningsmaterial. Fyllningen kan sägas vara en protes för förlorat tandmineral. De mest bestående fyllningarna formas utanför munnen i t.ex guld eller porslin. Andra material är mjuka när de stoppas in i tanden, t ex amalgam eller komposit, varefter de stelnar av sig själva eller efter belysning med en speciell härdningslampa. Ännu finns inget helt idealiskt fyllningsmaterial som ansluter helt tätt till tanden och som inte påverkas av de stora mekaniska och kemiska krafter munnen utsätts för.

Leave a Reply